Folkmord i Europa

Folkmord, även kallat genocid, är den medvetna och systematiska förstörelsen av en etnisk, religiös eller nationell grupp.

 

Brottsrubriceringen folkmord togs i bruk inför Nürnbergprocessen i följderna av det andra världskriget. Begreppet genocid introducerades och definierades av den polske juristen Raphaël Lemkin. Den definierades som "mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl". 1948 upprättades genom FN:s försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide). I artikel II definieras som folkmord vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna som räknas upp i konventionen är

 

Att döda medlemmar av gruppen

Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada

Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång

Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen

Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.[1]

Folkmordskonventionen är en del av folkrätten. Förbudet mot folkmord anses förpliktiga även stater som inte ratificerat konventionen. Förbudet är vad man kallar jus cogens.

 

Sverige har ratificerat konventionen och har härutöver antagit lag (1964:169) om straff för folkmord.[2]

 

1 § Förövar någon gärning, för vilken enligt lag är stadgat fängelse i fyra år eller däröver, mot en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp med avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis, dömes för folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.

2 § För försök, förberedelse eller stämpling till folkmord, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. brottsbalken stadgas.

I och med den svenska lagen har alltså folkrättens anspråk förverkligats i svensk lag.

Copyright © All Rights Reserved

I minnet av folkmordsoffer Aldrig Mer