Om oss

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Minnet av folkmordsoffer – ”Aldrig mer!” är en ideell organisation med säte i Göteborg. Föreningen ägnar sig åt informationsspridning och opinionsbildning i syfte att hedra folkmordsoffer och förhindra extremistiska ideologier som har varit inspirationskällor till förövarna.

Föreningens huvudsakliga mål är:

•Att utbilda om folkmord, dess genes och anatomi,

•Att lägga grunden till ett museum till minne av alla folkmordsoffer,

•Att stärka individers och organisationers medvetande om betydelsen av att förstå genesen och anatomin av folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, samt att verka förebyggande mot religiös, rasistisk och liknande diskriminering

Föreningens programmål realiseras genom projekt som leds av utskott utsedda av styrelsen:

•Arbetsutskottet,

•Strategiutskottet,

•Kommunikationsutskottet,

•Ekonomiutskottet,

•Medieutskottet,

•Utskottet för mänskliga rättigheter,

•Utbildningsutskottet och

•Globala utskottet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för 2016/2020

 

 

Föreningen Minnet av folkmordsoffer – ”Aldrig mer” planerar att under perioden maj 2016 till maj 2020 under benämningen ”Att glömma är också brott” att genomföra följande projekt i fyra faser:

 

1-Utbildningsseminarier om folkmordens genes är planerade från början av juni 2016-december 2020. Där belyses folkmordets alla symboler, hur 1939-1995 folkmorden har planerats och förberetts, hur besluten har genomförts i verkligheten och vad samhällen har haft för sociala och psykologiska konsekvenser.

 

2- Fokus på brott mot kvinnor och barn, Kvinnor och barn är mest utsatta i varje krigssituation. Deras lidande fortsätter även i fredstid genom att krigsupplevelserna fortsätter återkomma och störa individens och familjens vardagsliv. Ofta fokuseras uppmärksamheten på de som har mördats och de som har mördat. De som har överlevt, kvinnor och barn, uppmärksammas sällan. Deras upplevelser för med sig rädsla med skam- och skuldkänslor. De blir dömda till tystnad av sin omgivning. Detta projekt vill fokusera på dem som är dömda till tystnad och som kämpar i det tysta.

 

3- Iordningställande av folkmordets minnesrum (Genocide Memorial Room) - under beteckningen ”Att glömma är också brott” öppnar vi en lokal till minne av alla oskyldiga folkmordsoffer. Rummet skall innehålla tillgängliga material som anknyter till folkmorden 1939-1995 samt moderna audiovisuella presentationer som på ett pedagogiskt sätt belyser livsvillkoren för fångar i koncentrationslägren, samt tortyr som de har utsatts för. Rummet skulle vara öppet för allmänheten och kunna om och om igen berätta lärorika historielektioner.

 

4- Mobila folkmordsmuseet (Traveling Genocide Memorial Museum) invigs i Göteborg. Det resande museet under namnet ”Aldrig Mer” skall i samarbete med statliga, kommunala, privata och ideella verksamheter driva föreläsningar, visningar och seminarier om gravaste former av diskriminering, brott mot mänskligheten och i synnerhet folkmord och dess olika kännetecken och stadier. Den onda spiralen med ökad intolerans som börjar få riktigt fotfäste i dagens europeiska samhällen måste brytas, och folkmordsmuseet är till för att varna om att historien kan upprepas.

 

5- Fokus mot alkohol och knark (månadvis) För att ge våra unga en bra start i livet är det därför avgörande att vi kan skapa alternativa alkohol-, drog- och narkotikafria miljöer och tidigt fånga upp de unga som dricker för mycket eller använder droger. Vi vill tillsammans skapa en miljö där fler elever klarar av skolan.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

I minnet av folkmordsoffer Aldrig Mer