Humanitärt bistånd

Bakgrund – Sveriges stöd till regionen

 

Sverige är sedan mer än 10 år en av de största bilaterala givarna av bistånd till länderna på Västra Balkan. Genom långsiktiga kapacitetsstärkande insatser för ländernas offentliga förvaltningar bidrar Sverige till att underlätta ländernas EU-närmande. Detta har också bidragit till att länderna blivit bättre förberedda på att hantera stora utmaningar såsom den nuvarande översvämningskatastrofen. Som ett exempel har Sverige genom OSSE stött den serbiska regeringen genom utbildning i katastrofhantering.

 

Den svenska regeringen gjorde i år genom en ny resultatstrategi för regionen ett åtagande om fortsatt stöd till ländernas EU-närmande för perioden 2014 – 2020. Inom ramen för denna strategi kommer det att finnas möjligheter att även bidra med insatser för återuppbyggnad av de drabbade länderna, exempelvis genom stöd till infrastruktur, utsatta grupper och civila samhället.

 

Sveriges omfattande kärnstöd till de humanitära organisationerna är avgörande för de humanitära insatserna. Sverige är världens fjärde största bilaterala humanitära givare och en av de absolut största givarna till OCHA (FN:s organ för humanitär samordning)(enskilt största), UNHCR (fjärde störst), Unicef (sjätte störst) och WFP (åttonde störst). Omkring 4 procent av UNHCRs budget på 3 miljarder USD utgörs av svenska medel och närmare 15 procent av OCHAs budget utgörs av svenska bidrag. Detta stöd medför att organisationerna har god beredskap att agera effektivt och samordnat vid plötsligt uppkomna kriser som i fallet med översvämningarna på Balkan. Organisationerna kan genom detta stöd snabbt vara på plats och börja agera utan att behöva påbörja en tidskrävande process att begära ytterligare medel från givare. Som ett exempel kan nämnas att WFP inledde sina insatser inom 36 timmar. Sverige är WFPs enskilt största givare av kärnstöd och bidrar till drygt 2 procent av den totala budgeten på 4,4 miljarder USD.

 

Sveriges Ambassad i Bosnien och Hercegovina

 

Copyright © All Rights Reserved

I minnet av folkmordsoffer Aldrig Mer